Terapia Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna są to zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się, spowodowanymi dysleksją lub innymi czynnikami.

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się.Zadaniem terapii jest również łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz utraconej w skutek tych niepowodzeń motywacji do nauki i obniżonej samooceny.

Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży 7-18 letnich z trudnościami szkolnymi i dysleksją, dysortografią, dysgrafią, dyskalkulią. 

Cele terapii pedagogicznej:

• stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów
• eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Terapia pedagogiczna dla dzieci:

• mających kłopoty z czytaniem, pisaniem, zapamiętywaniem, ortografią,
• nielubiących się uczyć,
• mających kłopoty z koncentracją uwagi,
• cierpiących na nadpobudliwość psychoruchową